top of page

Algemene Voorwaarden

*0.1% 

Wij bieden een succesgarantie van 99.9% op onze reparatieservice. Waarom geen 100%? Omdat het simpelweg onmogelijk is om deze claim te maken. Er zijn zoveel onvoorziene dingen zijn die mis kunnen gaan tijdens de reparatie. Dan wel door toedoen van een verkeerde reparatie met ongeschikt gereedschap, dan wel door toedoen van de leeftijd en rigiditeit van de motor. Veel problemen gemaakt door deze voorbeelden kunnen wij alsnog oplossen, maar in uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat het te laat is en er zoveel schade is gemaakt door verkeerde reparatiemethoden dat het voor ons simpelweg niet meer te doen is. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een cilinderkop de gevraagde kracht die wij erop uitoefenen niet kan leveren. Niet door een fout in onze calculatie, maar door het feit dat de motor niet de berekende hoeveelheid kracht aankan. De verstuiver zit met een grotere klemkracht vast dan de kracht die nodig is om de verstuiver uit de cilinderkop te halen. Dit kan komen door ouderdom, een hoge kilometerstand of corrosie/roet bijvoorbeeld. Samengevat zijn er veel externe factoren die een reparatie onnodig lastig of zelfs onuitvoerbaar maken. Bij dat laatste feit geldt dus die 0.1% die wij niet kunnen oplossen. Wij zijn dan ook voor het uitvoeren van de service genoodzaakt de vraag te stellen 'heeft u er zelf al wat aan gedaan?'. Dit geeft ons een duidelijk beeld en verkleint onze kans op falen en het vervangen van de cilinderkop in zijn geheel. tegelijkertijd verhogen we de kans van een tevreden klant hiermee. Hier vragen wij begrip voor. 

Algemene Voorwaarden

Alle contractuele relaties tussen de verkoper en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing.

 

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.


De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
De leveringswijze wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


Op vraag van de koper, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meer bepaald, door beroep te doen op een transporteur erkend door de verkoper, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen…). De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Retourzendingen zijn altijd op risico en kosten van de koper.

De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering of de verzending ingeval de koper vraagt de goederen te verzenden. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper.

 

Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

Elke vergissing begaan door de verkoper, met betrekking tot de goederen geleverd door de verkoper (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan de verkoper.

De verkoper garandeert de geleverde materialen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier. Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de verkoper tegenover de koper. Is voor een garantiegeval de overeenkomst van een monteur noodzakelijk, dan worden de daarvoor gemaakte kosten in rekening gebracht aan de koper.

 

Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk deze garantiebepaling.

 

De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen. Ter zake van door de verkoper uitgevoerde werken, herstelling of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

De levertijd van de bestelde producten is binnen 48 uur nadat de betaling hiervan is binnengekomen. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.(HIER MOET NOG EEN GOEDE LINK KOMEN)

Retour voorwaarden
zie de volgende link; /retour-voorwaarden (HIER MOET NOG EEN GOEDE LINK KOMEN)
De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan de verkoper mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen.

 

Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan de verkoper ten laatste binnen de 8 dagen na de levering ervan. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen.

 

Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Indien de vorderingen van de koper gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van de verkoper zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

De verkoper is in geen geval gehouden aan de koper een vergoeding te betalen voor verlies of schade die het gebruik van de producten zou kunnen hebben veroorzaakt.

Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald blijven zij eigendom van de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, lock – out, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de verkoper ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het monteren van de aankoop.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

Ingeval een verkoop ingevolge een fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de koper ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die de verkoper dient te maken om de goederen weer in haar bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

In geval van betwisting is uitsluitend de uitspraak van de rechtbank bindend.bottom of page